دندانپزشکی با بیهوشی

نمونه کار های دندانپزشکی با بیهوشی که در کلینیک دندانپزشکی کاخ انجام شده است.