دندانپزشکی اطفال مشهد

0
دندانپزشکی اطفال مشهد
دندانپزشکی اطفال مشهد

دندانپزشکی اطفال مشهد

نام تو چیست ؟
لبخند کودکی است
که با حالتی نجیب
لب باز می کند
که بگوید :
” سیب ”
نام تو نور
نام تو سوگند
نام تو شور
نام تو لبخند
لبخند
در تلفظ نامت
ضرورتی است !

خوشحالیم که در کلینیک کاخ توانسته ایم لبخند را برای کودکان عزیزمان به ارمغان بیاوریم.

دندانپزشکی اطفال مشهد

دندانپزشکی اطفال مشهد

دیدگاه خود را ارسال کنید.

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را اینجا وارد کنید